.

.

15 Mart 2010 Pazartesi

Sigorta acentesinin bs formu.

SİGORTA ACENTELERİNİN Bs FORMUNA
SİGORTA GİDER KOMİSYON BELGESİ DAHİL EDİLECEKMİ?

“VUK 396 tebliğ ile sigorta acentelerinde bildirimlerle ilgili değişiklikler yapıldı.Tebliğin 1.2.1 maddesinde sigorta komisyon gider belgelerinin formlara dahil edileceği belirtilmekte. Yani Acentelerin alt acenteleriyle alışverişlerinde düzenledikleri Komisyon gider belgeleri ba formunda 5000 tl yi aştığı takdirde bildirilecek.Ancak yine 1.2.5. maddesinde ise acentelerin hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini bildirmelerine gerek yoktur denmekte.
Burada açık olmayan konu acentelerin şirketten alacakları komisyonların dekontla bildirildiği hallerde beyanda bulunulup bulunulmayacağı.”

Bir mali müşavir bir mesleki forum alanında böyle bir mesaj yazmış.
Söz ettiği 396 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bakalım;
Resmi Gazete No 27483
Resmi Gazete Tarihi 04/02/2010
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[3] ve 381[4] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. ……………… ………………..
1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Bununla yetinmeyelim bir de aynı kanunun 243 sıra nolu tebliğine bakalım:
07 Eylül 1995 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 22397
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:243)
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış; aynı kanunun 229-242 nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer evrak ve vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan veya düzenlenen defter ve belgelere ilaveten, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerle ilgili diğer mevzuatta da bu mükelleflerce tutulması veya düzenlenmesi gereken defter veya belgelere ilişkin düzenlemeler ve bu konuda muhtelif kamu idarelerine düzenleme yapma yetkisi tanıyan hükümler yer almaktadır.Bunun sonucunda mükellefler bazı durumlarda aynı amaca hizmet eden birden fazla belge düzenlemek zorunda kalmaktadır.Bu konuda Bakanlığımıza vaki müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak mükerrer belge düzenleme mecburiyetinin yarattığı külfetleri azaltmak amacıyla bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri, sermaye piyasası aracı kurumları ile ikrazatçılıkla uğraşanların faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri belgelerle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
A - BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER
…………………. …………………….. ……………………….
B-SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE ACENTELERİ TARAFINDAN DÜZEN-LENECEK BELGELER:
Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçileri (ek belgeler "-zeyilnameler-" dahil) Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olup, sigorta şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere (zeyilnameler) konu işlemlere ait tutarlar için ayrıca fatura düzenlemiyeceklerdir.Sigorta Poliçelerinin düzenlenmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyulması zorunludur.
1 Sigorta poliçeleri en az iki örnek olarak düzenlenecek ve ikiden fazla örnek olarak dezenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.
2 Poliçelerde Sigorta Murakebe Kanunu ve bununla ilgli yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca bulunması gerekli bilgilere ilave olarak, sigorta şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile poliçe seri ve sıra numarasının da bulunması zorunludur.
3 Sigorta poliçelerinin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, sigorta şirketleri (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere 6'ar aylık dönemler itibariyle bastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaları ile bunlardan poliçe düzenleme, yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri müfredatlı olarak, her dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.
4 Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ise sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"ne istinaden kayıtlara alınacaktır.Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir.
Komisyon gider belgesi aşağıdaki usul ve esaslara göre düzenlenecektir.
a) Sigorta komisyon gider belgeleri, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılacak veya notere tasdik ettirilecektir.
b) Sigorta komisyon gider belgeleri, işlem bazında veya en çok bir aylık dönemler itibariyle tahakkuk edecek komisyonlar için tek belge şeklinde düzenlenebilecektir.
c) En az iki örnek olarak düzenlenip bir örneği hizmeti sunan acente veya prodüktöre verilecek olan sigorta komisyon gider belgelerinde sigorta şirketinin unvanı, vergi dairesi, vergi numarası ile seri ve sıra numarası matbaa baskılı olarak yer alacak; ayrıca bu belgelere yapılan hizmetin mahiyeti, hizmet bedeli, ödeme yapılacak acente veya prodüktörün adı-soyadı/unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasına ilişkin bilgiler kaydedilecektir.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ,Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile temasa geçmiş ve konu ile ilgili GİB Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının 23/02/2010 tarihli görüşü ile konuya açıklık getirilmiş;
GİB ; ilgili görüşünde ; "Sigorta acente ve broker işlemlerine ilişkin bilgiler Btrans üzerinden Başkanlığımıza gönderildiğinden ayrıca FORM Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır"
diyerek tebliğin açıklamasını yapmıştır.Tebliğe göre "Sigorta Komisyon Gider Belgeleri" bildirilecektir.Aksi yönde açıklama tebliğ karşısında geçersizdir, o nedenle tespiti ve beyanı zor olmayan Komisyon Gider Belgelerini yeni bir düzenleme yapılana kadar (tabi yapılırsa) bildirmekte yarar vardır.Dekont ve poliçe,SKGB yerine geçen muadil belgeler değildirler,biri tahsilat/tediye makbuzu,biri de bir tür sözleşme şu şartlar oluşursa şu tazminatlar ödenir şeklinde ve poliçe sigorta yaptıran ile sigorta şirketi arasındadır,
SKGB ise sigorta şirketi ile sigorta acentesi arasında düzenlenen bir belgedir.
396 nolu VUK tebliğinde bildirilmesi gerekenler içinde sigorta komisyon gider belgesi net bir şekilde yazılmış olup,tebliğin 1.2.5. kısmında dekont ve poliçeden bahsedilmekte olduğu açıkça yazılmıştır,sigorta komisyon belgelerini bildirme konusunda kararsızlığın buna rağmen yaşanmasını anlamak zor.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve veri Yönetimi Daire Başkanlığının 23.02.2010 gün ve 014363 sayılı yazısı hatalı bir görüş bildirimi olup, Resmi Gazete’de yayınlanmış tebliğ daha güçlü bir belgedir ve tereddüde mahal bırakmamaktadır.

Bu nedenle her bilanço usulünde defter tutan acente her acentesi olduğu şirketten ayrı ayrı bir ay içinde 5000TL ve üzeri yani 5000TL dahil olarak komisyon geliri elde ettiği ve bu durum SGKB ile belgelendiği takdirde ilgili ayın bs belgesine eklenecektir.

396 Sıra No’lu VUKGT çerçevesinde Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemler için verilecek Ba/Bs formları ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler şöyledir;
* Ba/Bs formları bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından elektronik ortamda verilecektir. (Yani işletme defteri tutan sigorta acentesinde bu yükümlülük yoktur.)
* Ba/Bs formlarını vermek zorunda olup, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, Ba/Bs formlarının Tablo II dışındaki tüm bilgilerini doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.
* Bildirimler takip eden ayın birinci gününden, son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilecektir. Ancak onaylama işlemi en geç saat 24:00’ten önce tamamlanmalıdır.
* Aylık, her türlü mal ve hizmet alış veya satış haddi KDV hariç 5.000 TL ve üzeridir.
* Alış veya satışlarda merkez şube ayırımı yapılmaksızın tek şirket olarak birleştirilecektir.
* Bildirimlerde kuruş gösterilmeyecek ancak, bir kişi veya kurumdan yapılan alış/satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
* Nakli Yekûnlu faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
* Aylık dönemler itibariyle yapılan bildirimlerde belgelerin düzenlenme tarihi esas alınacaktır.
* Ba/Bs formları, Kollektif şirketlerde şirket hesap numarası ile şirket adına, bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıklarda adi ortaklığın hesap numarası ile adi ortaklık adına verilecektir.
* Şubesi bulunan mükelleflerde Ba/Bs formu, merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirilerek verilecektir.

* Belgelerde Stopaj Gelir Vergisi var ise, tevkifattan önceki brüt tutar dikkate alınacaktır.
* Mal veya hizmet alış/satışına bağlı olarak ödemenin gecikmesi, kur değişmesi nedeniyle fatura düzenlenerek alıcıya/satıcıya yansıtılan vade farkları, kur farkları belirlenen haddi aşması halinde Ba/Bs formlarına dahil edilecektir.
* Alış iadeleri, satış olarak dikkate alınacaktır.
* Satış iadeleri, alış olarak dikkate alınacaktır.
* Döviz büroları veya yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alış/satışları Ba/Bs formuna dahil edilmeyecektir.
* Sigorta şirketlerinden alınan tazminatlar, fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise haddi aşması halinde KDV hariç tutarıyla Ba formuna dahil edilmesi gerekiyor.
* Vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.
* Mükellefiyetin terki halinde, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Örnek: 22 Ocak 2010 tarihinde işi bırakan bir mükellef 28 Şubat 2010 günü akşamına kadar Ba/Bs formlarını vermek zorundadır.
* Tasfiye halinde Ba/Bs formları muntazaman aylık dönemler itibariyle verilecektir. Tasfiye sonunda ise, tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilecektir.
* Mükellefin ölümü halinde, Ba/Bs formlarının verilme sürelerine VUK’nun 16.Maddesi gereği Üç Ay eklenir. Yani normal süresi üç ay daha uzar.
* KVK’nun 18 ve 19.Maddeleri gereği birleşme, devir ve bölünmenin gerçekleştiği dönemlere ilişkin bildirimler takip eden ayın son günü akşamına kadar verilecektir.
* Ba/Bs formlarının verilmemesi halinde bunlar tek form olarak kabul edilip tek özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

* Ba/Bs formlarında yapılacak düzeltmeler, Ba/Bs formlarının verilme süresi geçtikten sonra 10 gün içerisinde yapılırsa ceza kesilmez. Bu süreyi takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında, bu süreden sonra düzeltme yapılırsa tam olarak uygulanır.
Halen tam 1000TL, yarım 500TL dir.

Hiç yorum yok: